Građani

Uplate za privremeni boravak

Naknada za privremeni boravak

Uplatilac: Ime, prezime, adresa i mesto
Svrha: Boravak
Primalac: Republička administrativna taksa
Iznos: Republička administrativna taksa po tarifnom br.37  (vidi tabelu) - iznos je različit u zavisnosti od dužine boravka
Žiro račun: 840-742221843-57
Poziv na broj: šifra opštine prebivališta vidi tabelu (Word, PDF)

 

Naknada za taksu na podnesak

Uplatilac: Ime, prezime, adresa i mesto
Svrha: Taksa na podnesak
Primalac: Republička administrativna taksa
Iznos: vidi tabelu
Žiro račun: 840-742221843-57
Poziv na broj: šifra opštine prebivališta vidi tabelu (Word, PDF)

 

Naknada za nalepnicu za privremeni boravak

Uplatilac: Ime, prezime, adresa i mesto
Svrha: Nalepnica za privremeni boravak
Primalac: Republička administrativna taksa
Iznos: Republička administrativna taksa po tarifnom br.37  (vidi tabelu)
Žiro račun: 840-742221843-57
Poziv na broj: šifra opštine prebivališta vidi tabelu (Word, PDF)