Građani

Informacije za strance

 

VAŽNO OBAVEŠTENјE:

Od dana 01.02.2024. godine zahtev za odobrenje privremenog boravaka i rada stranca (jedinstvena dozvola), može se podneti isklјučivo elektronskim putem, popunjavanjem forme zahteva na Portalu za strance za sledeće osnove:

• Zapošlјavanje po osnovu ugovora o radu ili drugog ugovora kojim se ostvaruju prava po osnovu rada,
• Samozapošlјavanje,
• Upućena lica,
• Kretanje u okviru privrednog društva,
• Nezavisni profesionalac,
• Osposoblјavanje i usavršavanje.

 

Adrese i brojevi telefona područnih policijskih uprava Ministarstva unutrašnjih poslova - poslovi stranaca

Obaveštavamo vas da zahtev za privremeni boravak možete podneti i elektronskim putem na jedinstvenom portalu.


Stranac je svako lice koje nema državljanstvo Republike Srbije.

Zakon o strancima ("Službeni glasnik RS", br. 24 od 26. marta 2018, 31 od 29. aprila 2019 i 62/2023 od 28.07.2023. godine) (Word, PDF)

Ovim zakonom uređuju se uslovi za ulazak, kretanje i boravak i vraćanje stranaca, kao i nadležnost i poslovi organa državne uprave Republike Srbije u vezi sa ulaskom, kretanjem i boravkom stranaca na teritoriji Republike Srbije o njihovim vraćanjem iz Republike Srbije.

Prijava boravišta stranca (Obrazac 1)

Prijava boravišta stranca vrši se u dežurnoj službi policijske stanice na čijoj teritoriji je adresa objekta u kome je stranac smešten ili u područnoj policijskoj upravi, organizacionoj jedinici koja obavlja poslove u vezi sa kretanjem i boravkom stranaca (detaljnije...) ili elektronskim putem.

Promena adrese stanovanja

Promena adrese stanovanja stranca vrši se kod nadležnog organa na čijoj teritoriji je nova adresa stanovanja stranca prijavom promene adrese stanovanja (Obrazac 2).

Promena prebivališta stranca

Prijava promene adrese prebivališta vrši se na obrascu promene adrese prebivališta (Obrazac 3) kod nadležnog organa na čijoj teritoriji je nova adresa prebivališta stranca, uz overenu pismenu saglasnost vlasnika stana ili lica koje on ovlasti.


 

Stranac u Republici Srbiji može boraviti na:

  • kratkotrajnom boravku,
  • boravku po osnovu vize za duži boravak,
  • privremenom boravku (do jedne godine),
  • stalnom nastanjenju.

Kratkotrajni boravak

je boravak bez vize do 90 dana u bilo kom periodu od 180 dana računajući od dana prvog ulaska, ukoliko međunarodnim ugovorom nije drugačije određeno, kao i boravak po osnovu vize za kraći boravak.

Viza za duži boravak

je odobrenje za ulazak i boravak na teritoriji Republike Srbije u trajanju od 90 do 180 dana strancu kome je u skladu sa viznim režimom za ulazak u Republiku Srbiju potrebna viza i koji namerava da u Republici Srbiji podnese zahtev za odobrenje privremenog boravka.

Privremeni boravak

je dozvola boravka stranog državljanina u Republici Srbiji i može da se odobri strancu koji namerava da boravi u Republici Srbiji duže od 90 dana u periodu od 180 dana, duže od perioda boravka određenog međunarodnim ugovorom, odnosno duže od perioda na koji je izdata viza za duži boravak, ukoliko zakonom nije drugačije propisano (detaljnije...)

Stalni boravak (stalno nastanjenje)

je dozvola za dugotrajni boravak stranog državljanina u Republici Srbiji. Zahtev za stalno nastanjenje, podnosi lično stranac na propisanom obrascu nadležnom organu prema mestu gde mu je odobren privremeni boravak u Republici Srbiji (detaljnije...)