Građani

Uplate za stalni boravak - nastanjenje

Naknada za odobrenje stalnog nastanjenja

Uplatilac: Ime, prezime, adresa i mesto
Svrha: Оdobrenje stalnog nastanjenja
Primalac: Republička administrativna taksa
Iznos: Republička administrativna taksa po tarifnom br.37  (vidi tabelu)
Žiro račun: 840-742221843-57
Poziv na broj: šifra opštine prebivališta vidi tabelu (Word, PDF)

 

Naknada za taksu na podnesak

Uplatilac: Ime, prezime, adresa i mesto
Svrha: Taksa na podnesak
Primalac: Republička administrativna taksa
Iznos: vidi tabelu
Žiro račun: 840-742221843-57
Poziv na broj: šifra opštine prebivališta vidi tabelu (Word, PDF)

 

Naknada za nalepnicu za stalni boravak - nastanjenje

Uplatilac: Ime, prezime, adresa i mesto
Svrha: Nalepnica za stalni boravak - nastanjenje
Primalac: MUP Republike Srbije
Iznos: 620,00 dinara
Žiro račun: 840-47849-44
Poziv na broj: 37030000190