Финансије

Позив за достављање у отвореном поступку са закључењем оквирног споразума за јавну набавку услуга: Електрична енергија, обликовано у 2 партије
Позив
Документација
Позив за достављање понуда на енглеском језику
Одговор на питање
Одговори на питања
Одлука о закључењу оквирног споразума