Финансије

Позив за подношење понуда у отвореном поступку јавне набавке добара са закључивањем оквирног споразума Кондитори, ЈН број 7/19
Позив
Документација
Одговор на питање 1
Одлукa о закључењу оквирног споразума
Обaвeштeњe o зaкључeнoм oквирнoм спoрaзуму
Обaвeштeњe o зaкључeнoм угoвoру