Финансије

Позив за подношење понуда у отвореном поступку јавне набавке са закључењем оквирног споразума за набавку услуга: Одржавање ендоскопских камера, ЈН број 321/19
Позив
Документација
Oдлукa o зaкључeњу oквирнoг спoрaзумa
Обавештење о закљученом уговору
Обавештење о закљученом оквирном споразуму