Финансије

Позив за подношење понуда у отвореном поступку јавне набавке добара - Механизми службених штамбиља за оверу путних исправа, ЈН 129/19
Позив
Документација
Одговор на питање и изменa конкурсне документације