Финансије

Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности услуга: Ангажовање судских тумача за превођење иностраних казнених листова, ЈН број 325/19
Позив
Документација
Одлукa о додели уговора