Финансије

Позив за подношење понуда у отвореном поступку са закључењем оквирног споразум јавне набавке добара: Резервни делови за ТЕТРА терминале, ЈН-177/19
Позив
Документација