Финансије

Позив за подношење понуда у отвореном поступку јавне нaбавке услуга са закључењем оквирног споразума - Одмашћивање инсталација за извлачење масних пара у ресторанима, ЈН 52/19
Позив
Документација
Одговор на питање
Oдлукa o зaкључeњу oквирнoг спoрaзумa
Обавештење о закљученом оквирном споразуму