Финансије

Позив за подношење понуда у отвореном поступку са закључењем Оквирног споразума јавне набавке услуга: Исхрана полицијских службеника, обликованом по партијама, ЈН број 216/19
Позив
Документација
Изменa конкурснe документацијe
Изменa конкурснe документацијe
Oдлукa о закључењу оквирног споразума
Oбавештење о закључењу оквирног споразума
Oбавештeње о закљученом уговору
Oбавештење о закључењу оквирног споразума