Финансије

Позив за подношење понуда у отвореном поступку са закључењем oквирног споразума јавне набавке услуга: Технички преглед возила, ЈН број 113/19
Позив
Документација