Финансије

Позив за подношење понуда у отвореном поступку са закључењем оквирног споразума за јавну набавку добара: Столарски материјал, ЈН 156/19
Позив
Документација
Oдговор на питање и измена конкурсне документације
Одговор на питање
Одлука о закључењу оквирног споразума