Finansije

Poziv za podnošenje ponuda u postupku javne nabavke male vrednosti usluga sa zaklјučenjem okvirnog sporazuma sa ponovnim otvaranjem konkurencije - Izrada tehničke kontrole projekata, JN 203/19
Poziv
Dokumentacija
Odgovor na pitanje i izmena konkursne dokumentacije
Odluka o obustavi postupka
Odluka o zaklјučenju okvirnog sporazuma