Финансије

Позив за подношење понуда у отвореном поступку са закључењем оквирног споразума за јавну набавку услуга - Поправка система за управљање радом мета на стрелишту НЦ Митрово Поље, ЈН број 121/19
Позив
Документација
Одлука о закључењу оквирног споразума
Обавештење о закљученом оквирном споразуму
Обавештење о закљученом уговору
Обавештење о закључењу уговора