Финансије

Позив за подношење понуда у отвореном поступку са закључењем oквирног споразума јавне набавке добара: Резервни делови за репетиторе, ЈН број 112/19
Позив
Документација
Измена конкурсне документације