Финансије

Позив за подношење понуда у отвореном поступку са закључењем oквирног споразума јавне набавке добара: Резервни делови за репетиторе, ЈН број 112/19
Позив
Документација
Измена конкурсне документације
Одлукa о закључењу оквирног споразума
Обавештење о закљученом оквирном споразуму
Обавештење о закљученом уговору