Финансије

Позив за подношење понуда у отвореном поступку са закључењем оквирног споразума јавне набавке услуга: Авио карте и хотелски смештај, ЈН број 27/19
Позив
Документација
Одговори на питања
Одлука о закључењу оквирног споразума
Обавештење о закљученом оквирном споразуму
Oбавештење о закљученом уговору