Финансије

Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности услуга, обликованe у две партије: Одржавање уређаја за даљинско управљање сиренама и одржавање спојних путева за даљинско активирање сирена, ЈН број 119/19
Позив
Документација
Одлука о обустави поступка
Обавештење о обустави поступка