Финансије

Позив за подношење понуда за отворени поступак са закључењем оквирног споразума без поновног отварањем конкуренције за набавку добара: Производи од млека, ЈН број 39/19
Позив
Документација
Питања и одговори, измена конкурсне документације
Обавештење о продужењу рока
Обавештење о закљученом оквирном споразуму
Обавештење о закљученом уговору