Финансије

Позив за подношење понуда у отвореном поступку јавне набавке услуга са закључењем оквирног споразума ЈН 270/19 - Пројектовање машинских (термотехничких) инсталација
Позив
Документација
Одговор на питање
Измена конкурсне документације
Одлука о обустави пoступка
Oдлукa o дoдeли угoвoрa
Обавештење о обустави поступка