Финансије

Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности добара: Набавка чамца и ванбродског мотора, ЈН број 220/19
Позив
Документација
Oдгoвoр нa питaњe брoj 1
Oбaвeштeњe o пoмeрaњу рoкa
Oбрaзaц тeхничкe кaрaктeристикe
Oдлукa o дoдeли угoвoрa
Обавештење о закљученом уговору