Финансије

Позив у отвореном поступку са закључењем оквирног споразума за јавну набавку добара: Грађевински материјал, ЈН 155/19
Позив
Документација
Одлука о закључењу оквирног споразума