Finansije

Poziv za podnošenje ponuda u otvorenom postupku sa zaključenjem okvirnog sporazuma za javnu nabavku dobara: Autodizalice za radionice, JN broj 15/20
Poziv
Dokumentacija
Odgovori na pitanja
Pitanje i odgovor
Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma