Finansije

Poziv za podnošenje ponuda za JN 32-20 - Mleko pasterizovano i kiselomlečni proizvodi
Poziv
Dokumentacija
Odluka o zaklјučenju okvirnog sporazuma
Ugovor za 2021. godinu