Finansije

Poziv za podnošenje ponuda u otvorenom postupku javne nabavke dobara sa zaključenjem okvirnog sporazuma – Podne obloge, za potrebe Ministarstva unutrašnjih poslova, JN broj 41/20
Poziv
Dokumentacija
Odgovori na pitanja sa pojašnjenjima i dopunom konkursne dokumentacije
Odluka o zaklјučenju okvirnog sporazuma
Obaveštenje o zaklјučnom okvirnom sporazumu
Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru
Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru