Finansije

Poziv za podnošenje ponuda za otvoreni postupak javne nabavke usluga sa zaklјučenjem okvirnog sporazuma - Iznajmlјivanje opreme i drugog materijala za održavanje promocija, JN 20/20
Poziv
Dokumentacija
Odgovor na pitanje
Odluka o obustavi postupka
Obaveštenje o obustavi postupka