Finansije

Електронске набавке

ELEKTRONSKE NABAVKE

Elektronske nabavke su nabavke koje omogućavaju bržu i bolju međusobnu saradnju i komunikaciju svih učesnika u procesu nabavki. Spovođenjem ovog posebnog oblika postupka javne nabavke, sam proces nabavke je transparentniji, konkurentniji i na kraju, što je i najbitnije za naručioca, povoljniji. Naročita prednost elektronskih nabavki ogleda se u mnogo boljoj i efikasnoj komunikaciji posebno u razmeni informacija između samih učesnika u postupku, kako i u skraćivanju trajanja samog procesa nabavke.

 

Ministarstvo unutrašnjih poslova je prvi organ državne uprave koji je kroz sistem softverske aplikacije uveo elektronske nabavke i omogućava registraciju ponuđača da direktno učestvuju i prate sve nabavke u okviru Ministarstva. Uvođenjem pomenute aplikacije u proces rada Ministarstva unutrašnjih poslova daje se mogućnost ponuđačima, da svoje ponude u skladu sa odredbama članova 42.- 47. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik Republike Srbije“ broj 124/12) dostavljaju i u elektronskom obliku. Aplikacija je namenjena za sveobuhvatnu organizaciju i spovođenje elektronskih licitacija i u svemu je u skladu sa odredbama Zakona o javnim nabavkama, obavezom primene elektronske licitacije, Zakonom o elektronskom potpisu („Službeni glasnik Republike Srbije“ broj 135/04), Zakonom o elektronskom dokumentu („Službeni glasnik Republike Srbije“ broj 51/09).

 

ULAZ NA SAJT „ELEKTRONSKE NABAVKE“