Финансије

Јавне набавке старије од 01.09.2015. године


Претходно обавештење за поступак - природни гас
Шифра набавке
Рок за достављање понудаПозив за подношење понуда у поступку јавне набавке добара - Печати и штамбиљи, ЈН 351/19
Шифра набавке 351/19
Рок за достављање понуда
31.01.2020. до 10.00 часова

Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa зa jaвну нaбaвку мaлe врeднoсти дoбaрa: "Нaутичкa oпрeмa", JН 327/19
Шифра набавке 327/19
Рок за достављање понуда
10.01.2020. до 10.00 часоваПозив у отвореном поступку јавне набавке услуга: Сервисирање ванбродских мотора, ЈН 286/19
Шифра набавке 286/19
Рок за достављање понуда
24.01.2020. до 10.00 часова