Финансије

Јавне набавке старије од 01.09.2015. године
Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa зa jaвну нaбaвку мaлe врeднoсти дoбaрa: "Кaбл aнтeнa тeстeр (мeрни инструмeнт)", JН 301/19
Шифра набавке 301/19
Рок за достављање понуда
09.12.2019. до 10.00 часова