Финансије

Јавне набавке старије од 01.09.2015. године
ПОЗИВ за подношење понуда у отвореном поступку јавне набавке добара Колонијал, ЈН-30/16
Шифра набавке 30/16
Рок за достављање понуда
06.04.2016. до 10.00 часова