Финансије

Јавне набавке старије од 01.09.2015. године

Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa зa jaвнe нaбaвкe мaлe врeднoсти: "Aутoдизaлицe зa рaдиoницe", JН 58/19
Шифра набавке 58/19
Рок за достављање понуда
10.06.2019. до 10.00 часова