Финансије

Јавне набавке старије од 01.09.2015. године

Позив за подношење понуда у поступку ЈН 87/18: Одржавање софтвера за развој електронских услуга које се односе на издавање личних докумената од стране МУП
Шифра набавке: 87/18
Позив
Документација
Рок за достављање понуда 05.07.2018. до 12.00 часова

Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности услуга: Обука летачког особља - руководеће особље у АТО-у у „ЈАА Training Organization“, ЈН број 10/18
Шифра набавке: 10/18
Позив
Документација
Рок за достављање понуда 29.06.2018. до 10.00 часова

Позив за подношење у у отвореном поступку јавне набавке обликован по партијама: Материјал за термотехничке инсталације и расхладне уређаје, ЈН 58/18
Шифра набавке: 58/18
Позив
Документација
Рок за достављање понуда 29.06.2018. до 10.00 часова

Позив за подношење понуда у отвореном поступку јавне набавке услуга: Одржавање хигијене у објектима МУП-а, обликован у 19 партија, ЈН 37/18
Шифра набавке: 37/18
Позив
Документација
Одговори на питања
Одговори на питања
Рок за достављање понуда 18.07.2018. до 10.00 часова

Позив за подношење понуда за отворени поступак са оквирним споразумом јавне набавке услуге: Одржавање форензичке опреме „Пројектина Доку бокс“ за откривање фалсификата, за потребе Министарства унутрашњих послова, ЈН број 97/18
Шифра набавке: 97/18
Позив
Документација
Рок за достављање понуда 03.07.2018. до 10.00 часова

Позив за подношење понуда у отвореном поступку јавне набавке добара: Резервни делови за ТЕТРА терминале, обликован по партијама, ЈН 48-18
Шифра набавке: 48/18
Позив
Документација
Рок за достављање понуда 16.06.2018. до 10.00 часова

Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности радова: Замена прозора и адаптација канцеларије на првом спрату у СИВ 2 – Атријум; ЈН 63/18
Шифра набавке: 63/18
Позив
Документација
Рок за достављање понуда 25.06.2018. до 12.00 часова

Позив за подношење понуда за отворени поступaк јавне набавке са закључењем оквирног споразума: Брашно пшенично; ЈН 78/18
Шифра набавке: 78/18
Позив
Документација
Рок за достављање понуда 20.07.2018. до 10.00 часова

Позив за подношење понуда у отвореном поступку са закључењем оквирног споразума: Текућe поправке и одржавање опреме – форензичких полиграфа, цијано акрилатних и нинхридинских комора, еталонирање, обликованe по партијама, за потребе Министарства унутрашњих послова, ЈН број 46/18
Шифра набавке: 46/18
Позив
Документација
Рок за достављање понуда 19.07.2018. до 10.00 часова

Позив за подношење понуда у отвореном поступку са закључењем оквирног споразума текућe поправке и одржавање опреме форензичких инструмената и уређаја (гасни и течни хроматографи, микроскопи, скенирајући микроскопи и FT/IR спектрофотометар), обликован по партијама, за потребе Министарства унутрашњих послова,ЈН број 39/18
Шифра набавке: 39/18
Позив
Документација
Рок за достављање понуда 17.07.2018. до 10.00 часова

Позив за подношење понуда у отвореном поступку јавне набавке услуга: Обука летачког особља Хеликоптерске јединице, обликован по партијама, ЈН број 59/18
Шифра набавке: 59/18
Позив
Документација
Рок за достављање понуда 16.07.2018. до 10.00 часова

Позив за подношење понуда у отвореном поступку јавне набавке услуга са закључењем оквирног споразума - Сервисирање и поправка лифтова у свим објектима Министарства, обликован по партијама, за потребе Министарства унутрашњих послова, ЈН број 28/18
Шифра набавке: 28/18
Позив
Документација
Рок за достављање понуда 16.07.2018. до 10.00 часова

Позив за подношење понуда за поступак мале вредности добара "Набавка машинског материјала”, ЈН број 67/18
Шифра набавке: 67/18
Позив
Документација
Рок за достављање понуда 28.06.2018. до 10.00 часова

Позив за подношење понуда у отвореном псотупку јавне набавке радова са закључењем оквирног споразума - Инвестиционо одржавање објеката МУП, шифра набавке 88/18
Шифра набавке: 88/18
Позив
Документација
Рок за достављање понуда 16.07.2018. до 10.00 часова

Позив за подношење понуда у отвореном поступку јавне набавке добара са закључењем оквирног споразума: Електро материјал, за потребе Министарства унутрашњих послова, ЈН број 72/18
Шифра набавке: 72/18
Позив
Документација
Рок за достављање понуда 27.06.2018. до 10.00 часова

Позив за подношење понуда и конкурсну документацију за ЈН 50/18 - Санација кровних покривача на објектима МУП-а
Шифра набавке: 50/18
Позив
Документација
Рок за достављање понуда 12.06.2018. до 10.00 часова

Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке радова за потребе Министарства унутрашњих послова: Грађевинско-занатски радови на адаптацији станова - стан бр. 6, ул. Стеријина бр. 7, Вршац, ЈН 333/17
Шифра набавке: 333/17
Позив
Документација
Рок за достављање понуда 03.07.2018. до 10.00 часова

Позив за подношење понуда у отвореном поступку са закључењем оквирног споразума за набавку услуга, обликованог по партијама: Сервисно и лиценцно одржавање САП апликације, за потребе Министарства унутрашњих послова, број 86/18
Шифра набавке: 86/18
Позив
Документација
Обавештење о измени конкурсне документације
Рок за достављање понуда 29.06.2018. до 10.00 часова

Позив у поступку јавне набавке мале вредности добара: Хладњаче минус режим за потребе СХ „Бежанијска коса“, ЈН број 80/18
Шифра набавке: 80/18
Позив
Документација
Питања и одговори 1
Питања и одговори 2
Рок за достављање понуда 07.06.2018. до 10.00 часова

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА НА ОБАЈВУ ЗА ПРЕГОВАРАЧКИ ПОСТУПАК БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА НАБАВКУ УСЛУГА: Успостављање јединствене електронске евиденције о држављанима Републике Србије, пренос података из матичне књиге југословенских држављана коју води Министарство унутрашњих послова, омогућавање преноса података из књиге држављана које воде јединице локалне самоуправе, пренос података о чињеници држављанства који се воде у матичној књизи рођених од јединица локалне самоуправе и омогућавање директног уносa података који се односе на чињеницу држављанства у матичној књизи рођених, као и пренос података из свих до сада вођених евиденција о држављанима Републике Србије (на основу члана 36. став 1. тачка 2. ЗЈН) ЈН БРОЈ 74/18
Шифра набавке: 74/18
Документација ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА
Обавештење о продужењу рока
Ново обавештење о продужењу рока за доставу понуда
Новa важећа конкурснa документацијa
Измене и допуне за поступак
Измене и допуне за поступак - 2
Одлукa о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
Рок за достављање понуда 31.05.2018. до 09.00 часова

Позив за ЗА ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ ДОБАРА: Машина за персонализацију путних исправа, ЈН 20/18
Шифра набавке: 20/18
Позив
Документација
Одговор на постављено питање
Обавештење о измени и допуни конкурсне документације
Нова важећа конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
Рок за достављање понуда 05.06.2018. до 10.00 часова

Позив за јавну набавку: Унапређење техничке безбедности објекта УМОПС–А, шифра поступка: ЈН број 41/18
Шифра набавке: 41/18
Позив
Документација
Одлукa о додели уговора
Рок за достављање понуда 31.05.2018. до 10.00 часова

Позив у отвореном поступку са закључењем оквирног споразума за јавну набавку добара: Месо свеже, маст, трајне и полутрајне прерађевине од меса, ЈН број 33/18
Шифра набавке: 33/18
Позив
Документација
Позив за подношење понуда на енглеском језику
Одговор на питање 1
Одговор на питање 2
Рок за достављање понуда 07.06.2018. до 10.00 часова

ПОЗИВ за подношење понуда ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА: Молерски материјал, за потребе Министарства унутрашњих послова, ЈН број 246 /17
Шифра набавке: 246/17
Позив
Документација
Одлука о измени уговора
Рок за достављање понуда 09.10.2017. до 10.00 часова

Позив за отворени поступак са закључењем оквирног споразума за набавку услуга - Изнајмљивање апарата за воду, ЈН 9/18
Шифра набавке: 9/18
Позив
Документација
Одлука о закључењу оквирног споразума
Обавештење о закљученом оквирном споразуму
Обавештење о закљученом уговору
Рок за достављање понуда 07.05.2018. до 10.00 часоваПОЗИВ за подношење понуда У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ДОБАРА, СА ЗАКЉУЧЕЊЕМ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА: Клима уређаји за потребе Министарства унутрашњих послова, ЈН број 68/18
Шифра набавке: 68/18
Позив
Документација
Измена конкурсне документације
Питање и одговор
Измена конкурсне документације
Одлукa о закључењу оквирног споразума
Рок за достављање понуда 11.06.2018. до 10.00 часова

Позив за подношење понуда У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ДОБАРА, СА ЗАКЉУЧЕЊЕМ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА: Хемијска средства за чишћење и материјал за одржавање хигијене, за потребе Министарства унутрашњих послова, ЈН број 57/18
Шифра набавке: 57/18
Позив
Документација
Нова конкурсна документација
Измена конкурсне документације
Питања и одговор
Oбавештење о продужењу рока
Питања и одговор
Нова конкурсна документација
Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma
Рок за достављање понуда 30.05.2018. до 10.00 часова

ПОЗИВ ЗА ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК СА ЗАКЉУЧЕЊЕМ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА: ХИТНЕ, ДОДАТНЕ И НЕПРЕДВИЂЕНЕ НАБАВКЕ УСЛУГА (ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ ОПРЕМЕ), ЗА ПОТРЕБЕ МИНИСТАРСТВА УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА, ЈН БРОЈ 69/18
Шифра набавке: 69/18
Позив
Документација
Питање и одговор 1
Питање и одговор 2
Питање и одговор 3
Питање и одговор 4
Одлукa о закључењу оквирног споразума
Рок за достављање понуда 12.05.2018. до 10.00 часова

Позив за отворени поступак са закључењем оквирног споразума за набавку добара: Намештај (плочасти намештај - столови, ормари и др; столице, радне фотеље и др; метални намештај), ЈН број 61/18
Шифра набавке: 61/18
Позив
Документација
Питања, одговори и измена конкурсне документације
Питања, одговори и измена конкурсне документације
Питања и одговори
Рок за достављање понуда 15.06.2018. до 10.00 часова

Позив за достављање понуда у отвореном поступку јавне набавке добара, са закључивањем оквирниг споразума, ЈН-62/18: Бела техника
Шифра набавке: 62/18
Позив
Документација
Изменa конкурсне документације
Oдговори на питања
Одлукa о закључењу оквирног споразума
Рок за достављање понуда 15.06.2018. до 10.00 часова

Позив за подношење понуда- Санација гаражних врата ВСЈ Нови Пазар, ЈН 16/18
Шифра набавке: 16/18
Позив
Документација
Oдлука о додели уговора
Рок за достављање понуда 21.05.2018. до 13.00 часова

Отворени поступак са закључењем оквирног споразума - Хитне, додатне и непредвиђене набавке*административна опрема, канцеларијска опрема, уградна опрема, рачунарска опрема, штампачи, комуникациона опрема, телефони, мобилни телефони, телефонске централе, мреже, фотографска опрема, опрема за домаћинство, намештај, остали материјал за посебне намене), за потребе Министарства унутрашњих послова, ЈН број 64/18
Шифра набавке: 64/18
Позив
Документација
Питања и одговори
Питања и одговори
Oдговори на питања
Oдговори на питања
Oдговори на питања
Рок за достављање понуда 11.06.2018. до 10.00 часова

Позив за подношење понуда за поступак јавне набавке мале вредности радова - Санација канцеларија у објекту Сарајевска 34а, ЈН 44/18
Шифра набавке: 44/18
Позив
Документација
Одлукa о додели уговора
Рок за достављање понуда 17.05.2018. до 10.00 часова

Позив за подношење понуда у отвореном поступку јавне набавке радова са закључењем оквирног споразума - Санација мокрих чворова, соба и кровне конструкције у објекту СХ Бежанијска коса, ЈН 65/18
Шифра набавке: 65/18
Позив
Документација
Рок за достављање понуда 08.06.2018. до 10.00 часова

Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности услуга: Контрола безбедности хране, санитарни прегледи запослених, ЈН број 30/18
Шифра набавке: 30/18
Позив
Документација
Одлукa о додели уговора за Партију 1 и обуставa за Партију 2
Обавештење о закљученом уговору - Партија 1
Рок за достављање понуда 17.05.2018. до 10.00 часова

Позив за подношење понуда за поступак јавне набавке мале вредности радова- Санација ресторана у објекту на Макишу, ЈН 56/18
Шифра набавке: 56/18
Позив
Документација
Нова конкурсна документација
Измена конкурсне документације
Одлукa о додели уговора
Рок за достављање понуда 16.05.2018. до 10.00 часова

Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности радова са закључењем оквирног споразума - Санација фасадне столарије ресторана у објекту на Макишу, ЈН 43/18
Шифра набавке: 43/18
Позив
Документација
Одлука о закључењу оквирног споразума
Рок за достављање понуда 15.05.2018. до 10.00 часова

ПОЗИВ за подношење понуда у отвореном поступку јавне набавке услуга са закључењем оквирног споразума :Поправка, одржавање, сервисирање, калибрација и додела државног жига за радаре и одржавање софтвера за скидање и обраду података, марке и типа „T-Laser III“ и „Fama-Laser III“, ЈН број 51/18
Шифра набавке: 51/18
Позив
Документација
Одлукa о закључењу оквирног споразума
Обавештење о закључењу оквирног споразума
Обавештење о закључењу уговора
Рок за достављање понуда 21.05.2018. до 10.00 часова

Прва<12345...>Последња