Dokumenti

Propisi

1. MINISTARSTVO I DIREKCIJA POLICIJE - RADNI ODNOSI, ZAPOSLENI, OVLAŠĆENјA I DR.

 1. Pravilnik o organizaciji budžetskog računovodstva (2020), (Word, PDF)
 2. Uputstvo o organizovanju poslova i načinu rada policije u zajednici, na sektorima i policijskim odelјenjima (2020), (Word, PDF)
 3. Uputstvo o Metodologiji za sprovođenje analize rizika od korupcije u Ministarstvu unutrašnjih poslova, „Službeni glasnik RS‟, broj 94 od 7. decembra 2018. (Word, PDF)
 4. Pravilnik o načinu obavljanja pojedinačnih policijskih poslova (Word, PDF)
 5. Pravilnik o načinu polaganja zakletve policijskih službenika ("Službeni glasnik RS", br.4.57/16),  (Word, PDF)
 6. Pravilnik o policijskim ovlašćenjima ("Službeni glasnik RS", broj 41 od 11. 06. 2019), (Word, PDF)
 7. Pravilnik o načinu sprovođenja testa integriteta ("Službeni glasnik RS", broj 39 od 25. maja 2018), (Word, PDF)
 8. Pravilnik o načinu vršenja unutrašnje kontrole ("Službeni glasnik RS", broj 39 od 25. maja 2018), (Word, PDF)
 9. Pravilnik o nagradama i priznanjima u Ministarstvu unutrašnjih poslova (Word, PDF)
 10. Pravilnik o načinu ponašanja i ličnom izgledu policijskih službenika i drugih zaposlenih u Ministarstvu unutrašnjih poslova (Word, PDF)
 11. Pravilnik o sprovođenju internog konkursa za popunjavanje radnih mesta policijskih službenika u Ministarstvu unutrašnjih poslova (Word, PDF)
 12. Pravilnik o kompetencijama za zaposlene u Ministarstvu unutrašnjih poslova, (PDF)
 13. Pravilnik o načinu i postupku rada komisija za utvrđivanje nesposobnosti za profesionalno vršenje policijskih poslova ("Službeni glasnik RS", broj 30 od 25. 04. 2019), (Word, PDF)
 14. Pravilnik o kriterijumima i načinu postupanja u pružanju psihološke pomoći i podrške zaposlenima u Ministarstvu unutrašnjih poslova ("Službeni glasnik RS", broj 88 od 15. novembra 2018), (Word, PDF)
 15. Pravilnik o načinu sprovođenja i merama zdravstvene zaštite u Ministarstvu unutrašnjih poslova(Službeni glasnik RS, broj 73 od 28.jula 2017.godine), (Word, PDF);
 16. Pravilnik o Fondu za solidarnu pomoć ("Službeni glasnik RS", broj 49 od 08. 07. 2019), (Word, PDF)
 17. Pravilnik o postupku unutrašnjeg uzbunjivanja u Ministarstvu unutrašnjih poslova,
 18. Pravlinik o načinju oduzimanja i vraćanja zadržanog službenog oružja i municije, službene značke i službene legitimacije ("Službeni glasnik RC" br. 54/17), (Word, PDF);
 19. Pravilnik o pritužbenom postupku u Ministarstvu unutrašnjih poslova ("Službeni glasnik RS", broj 90 od 20. decembra 2019), (Word, PDF);
 20. Pravilnik o pripravnosti za rad ("Službeni glasnik RS", br.16/17), (Word, PDF);
 21. Direktiva o postupanju Sekretarijata i drugih organizacionih jedinica u postupcima izrade mišljenja o primeni propisa iz delokruga Ministarstva unutrašnjih poslova, (Word, PDF);
 22. Pravilnik o radu i delatnosti policijskih sportskih udruženja, (Word, PDF);
 23. Pravilnik o izgledu i sadržini obrasca Upitnika o identifikacionim podacima (Word, PDF)
 24. Pravilnik o načinu kontrole prijave i promene imovnog stanja u Ministarstvu unutrašnjih poslova (Word,PDF)
 25. Direktiva o izlučivanju bezvrednog registraturskog materijala (Word, PDF)
 26. Lista kategorija registraturskog materijala sa rokovima čuvanja, (PDF)
 27. Pravilnik o metodologiji rada i načinu pristupa podacima i zaštite nacionalnog sistema TETRA, sistema mobilnih radio komunikacija i kritične infrastrukture ("Službeni glasnik RS", broj 55 od 2. avgusta 2019), (Word, PDF)
 28. Pravilnik o uslovima koje treba da ispunjavaju prostorije za zadržavanje lica, "Službeni glasnik RS", broj 34 od 4. maja 2018. (Word, PDF)
 29. Pravilnik o radu saveta za koordinaciju poslova bezbednosti saobraćaja na putevima ("Službeni glasnik RS", br.8 od 31.1.2020), (Word, PDF)
 30. Pravilnik o uniformi i oznakama civilne zaštite, oznakama funkcija i specijalnosti i ličnoj karti pripadnika civilne zaštite (Word, PDF)
 31. Pravilnik o načinu određivanja i pasiviziranja jedinstvenog matičnog broja građana (Word, PDF)
 32. Pravilnik o načinu snimanja na javnom mestu i načinu saopštavanja namere o tom snimanju (Word, PDF)
 33. Pravilnik o radu poverenika i zamenika poverenika civilne zaštite i kriterijumima za njihovo imenovanje (Word, PDF)
 34. Pravilnik o uniformi i oznakama civilne zaštite, oznakama funkcija i specijalnosti i ličnoj karti pripadnika civilne zaštite (Word, PDF)
 35. Uputstvo o načinu korišćenja resursa Nastavnog centra "Makiš" 01 broj 7965/20-2 od 8.12.2020. godine (Word, PDF)
 36. Nastavni plan i program obuka jedinice civilne zaštite opšte namene (PDF)
 37. Nastavni plan i program obuke načelnika štabova za vanredne situacije (PDF)
 38. Nastavni plan i program obuke štabova za vanredne situacije (PDF)
 39. Nastavni plan i program obuke poverenika civilne zaštite (PDF)

2. DRŽAVNA GRANICA

 1. Pravilnik o načinu postupanja granične policije prilikom utvrđivanja i rešavanja graničnog incidenta i povrede državne granice ("Službeni glasnik RS", broj 42 od 1. juna 2018), (Word, PDF)
 2. Pravilnik o izgledu i sadržini obrasca zahteva za izdavanje graničnog odobrenja, graničnog odobrenja i načinu izdavanja graničnog odobrenja ("Službeni glasnik RS", broj 42 od 1. juna 2018), (Word, PDF)
 3. Uputstvo o standardnim operativnim procedurama za profilisanje, pregled i registraciju iregularnih migranata s Programom obuke policijskih službenika, (PDF)
 4. Uputstvo o standardnim operativnim procedurama za sprovođenje zadataka u vršenju mešovitih/zajedničkih patrola duž zajedničke granice sa Mađarskom, Rumunijom i Bugarskom, (PDF)
 5. Pravilnik o izgledu i sadržaju potvrde o ulasku, odnosno izlasku iz Republike Srbije i posebnog lista, (Word, PDF)
 6. Pravilnik o sadržaju, izgledu pečata i načinu unosa podataka o prenosu oružja i municije preko državne granice u putnu ispravu (Word, PDF)
 7. Pravilnik o izgledu i sadržini obrasca i načinu najave i odjave lova uz graničnu liniju (Word, PDF)
 8. Pravilnik o izgledu i sadržaju potvrde o ulasku, odnosno izlasku iz Republike Srbije i posebnog lista. (Word, PDF)
 9. Pravilnik o načinu podnošenja zahteva i izdavanja saglasnosti za uređenje prostora uz državnu granicu (Word, PDF)
 10. Pravilnik o načinu vršenja nadzora državne granice i načinu izdavanja, izgledu i sadržaju akata koje policijski službenici sačinjavaju prilikom obavljanja poslova nadzora državne granice, (Word, PDF)
 11. Pravilnik o izgledu obrasca o odbijanju zahteva za izdavanje vize na graničnom prelazu i o izgledu obrasca o odbijanju zahteva za produženje roka važenja vize, (Word, PDF)
 12. Pravilnik o obliku, sadržini i načinu postavljanja posebnih oznaka, tabli i signalizacije za označavanje blizine državne granice, graničnog prelaza, radnog vremena graničnog prelaza i područja graničnog prelaza (Word, PDF)
 13. Pravilnik o sadržaju i izgledu pečata i posebnih oznaka i načinu unosa podataka o ulasku i izlasku i o odbijanju ulaska i izlaska, kao i o drugim podacima od značaja za graničnu proveru u putnu ispravu, "Službeni glasnik RS", broj 105 od 29. 12. 2018. (Word, PDF)
 14. Pravilnik o načinu vršenja graničnih provera i načinu izdavanja, izgledu i sadržaju akata koje policijski službenici sačinjavaju prilikom obavljanja poslova graničnih provera, "Službeni glasnik RS", br. 104/2018 (Word, PDF)
 15. Pravilnik o načinu podnošenja zahteva i postupku izdavanja saglasnosti za izgradnju, postavljanje objekata, promenu njihove namene, kao i postavljanju instalacija, opreme i uređaja na području graničnog prelaza i davanju prethodne saglasnosti za početak radova na području graničnog prelaza, "Službeni glasnik RS", broj 104 od 28. decembra 2018. (Word, PDF)
 16. Pravilnik o sadržaju zahteva za izdavanje, načinu izdavanja i oduzimanja, izgledu i sadržaju isprava predviđenih Zakonom o graničnoj kontroli, "Službeni glasnik RS", broj 104 od 28. decembra 2018. (Word, PDF)

3. POSLOVI STRANACA

 1. Pravilnik o načinu i postupku registracije i izgledu i sadržini potvrde o registraciji stranca koji je izrazio nameru da podnese zahtev za azil („Službeni glasnik Republike Srbije”, broj 42/18),  (Word, PDF)
 2. Pravilnik o sadržini i izgledu obrasca za azil i sadržini i izgledu obrazaca isprava koje se izdaju tražiocu azila i licu kojem je odobren azil ili privremena zaštita („Službeni glasnik Republike Srbije”, broj 42/18), (Word, PDF)
 3. Pravilnik o izgledu obrasca i postupku izdavanja lične karte za stranca i privremene lične karte za stranca ("Službeni glasnik RS", br. 20 od 22. 03. 2019, 47 od 28. 06. 2019, 76 od 25. 10. 2019), (Word, PDF)
 4. Pravilnik o bližim uslovima i načinu sprovođenja prinudnog udaljenja stranca iz Republike Srbije, (Word, PDF)
 5. Pravilnik o kućnom redu i pravilima boravka u prihvatilištu za strance, (Word, PDF)
 6. Pravilnik o izgledu obrasca o odbijanju ulaska u Republiku Srbiju, o izgledu obrasca o odobrenju ulaska u Republiku Srbiju i načinu unosa podatka o odbijanju ulaska u putnu ispravu stranca, (Word, PDF)
 7. Pravilnik o izledu pečata zabrane ulaska i načinu unošenja zabrane ulaska u stranu putnu ispravu, (Word, PDF)
 8. Pravilnik o izgledu i načinu unošenja obaveznog boravka u putnu ispravu stranca ("Službeni glasnik RS", broj 80 od 24. oktobra 2018), (Word, PDF)
 9. Pravilnik o izgledu obrasca i postupku izdavanja putnog lista za stranca ("Službeni glasnik RS", broj 80 od 24. oktobra 2018), (Word, PDF)
 10. Pravilnik o izgledu obrasca prijave boravišta i načinu prijavljivanja boravišta stranca, adrese stanovanja, promene adrese stanovanja, prijave i odjave prebivališta stranca, ("Službeni glasnik RS", broj 84 od 2. novembra 2018), (Word, PDF)
 11. Pravilnik o bližim uslovima i načinu sprovođenja predloga za izricanje zabrane ulaska stranca i nadzora i kontrole stranca prilikom ulaska i kretanja preko teritorije Republike Srbije, "Službeni glasnik RS", broj 2 od 16.01.2019. (Word, PDF)
 12. Uredba o kriterijumima za određivanje kategorija stranaca i kategorijama stranaca kojima se privremeni boravak u Republici Srbiji može odobriti nezavisno od osnova za odobrenje privremenog boravka ("Službeni glasnik RS", br. 13 od 14. februara 2020, 69 od 24. juna 2022.) (Word, PDF)
 13. Uredba o bližim uslovima za odbijanje ulaska stranca u Republiku Srbiju („Službeni glasnik RS“, broj 20 od 22. marta 2019.) (Word, PDF)
 14. Pravilnik o bližim uslovima za podnošenje zahteva za odobrenje privremenog boravka elektronskim putem ("Službeni glasnik RS", broj 159 od 30. decembra 2020.) (Word, PDF)
 15. Pravilnik o izdavanju jedinstvene dozvole za privremeni boravak i rad stranca ("Službeni glasnik RS", broj 6 od 26. januara 2024)(PDF)
 16. Pravilnik o odobravanju privremenog boravka ("Službeni glasnik RS", broj 6 od 26. januara 2024)(PDF)
 17. Pravilnik o odobravanju stalnog nastanjenja "Službeni glasnik RS", broj 118 od 28. decembra 2023)(PDF)
 18. Pravilnik o podnošenju zahteva za stalno nastanjenje elektronskim putem ("Službeni glasnik RS", broj 6 od 26. januara 2024)(PDF)

4. ORUŽJE I MUNICIJA

 1. Pravilnik o postupku izdavanja, izgledu i sadržini obrazaca i isprava o oružju predviđenih Zakonom o oružju i municiji, (Word, PDF)
 2. Pravilnik o obuci u rukovanju vatrenim oružjem, uslovima za bavljenje popravljanjem i prepravljanjem oružja i prometom oružja i municije, (Word, PDF)
 3. Pravilnik o načinu vođenja i obrascima evidencija o oružju i municiji koje vode nadležni organi, (Word, PDF)
 4. Pravilnik o onesposobljavanju oružja, (Word, PDF)
 5. Pravilnik o utvrđivanju zdravstvene sposobnosti fizičkih lica za držanje i nošenje oružja, (PDF)
 6. Pravilnik o evidencijama koje vode pravna lica i preduzetnici, (Word, PDF)
 7. Pravilnik o postupku davanja oružja na poslugu, (Word, PDF)
 8. Pravilnik o prostorno-tehničkim uslovima za bezbedno smeštanje i čuvanje oružja i municije, (Word, PDF)
 9. Pravilnik o načinu vršenja provera prilikom ispitivanja, obeležavanja, pojedinačnog ispitivanja ili homologacije oružja, kontrole tipa municije, ispitivanja onesposoblјenog oružja i oružja kome je trajno promenjena namena u civilno, kao i izgled oznaka i žigova (Word, PDF)

5. POSLOVI KRIMINALISTIČKE POLICIJE

 1. Pravilnik o načinu i uslovima primene policijskih ovlašćenja prema maloletnim licima  ("Službeni glasnik RS", broj 83 od 27. 11. 2019), (Word, PDF)
 2. Posebni protokol o postupanju službenika u zaštiti maloletnih lica od zlostavljanja i zanemarivanja
 3. Uputstvo o postupanju policijskih službenika prema maloletnim i mlađim punoletnim licima
 4. Pravilnik o kriminalističko-forenzičkoj registraciji, uzimanju drugih uzoraka i kriminalističko-forenzičkim veštačenjem i analizama ("Službeni glasnik RS", br 54/17), (Word, PDF);
 5. Pravilnik o načinu sprovođenja i metodologiji primene poligrafskog ispitivanja ("Službeni glasnik RS", br. 36/17), (Word, PDF);
 6. Pravilnik o načinu rada Nacionalne kontaktne tačke ("Službeni glasnik RS", broj 93 od 26.12.2019), (Word, PDF);

6. ZAŠTITA I SPASAVANјE

 1. Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu visokih objekata od požara, (Word, PDF);
 2. Pravilnik o tehničkim zahtevima bezbednosti od požara spoljnih zidova zgrada, (Word, PDF);
 3. Pravilnik o kriterijumima za izbor kandidata za polaznike kursa za Osnovnu obuku pripadnika VSJ („Službeni glasnik RS“, br. 12 od 22. februara 2019), ( PDF )
 4. Pravilnik o tehničkim normativima za bezbednost od požara i eksplozija postrojenja, (Word, PDF);
 5. Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu industrijskih objekata od požara, (Word, PDF);
 6. Pravilnik o načinu sprovođenja stručne obuke i polaganje ispita pripadnika dobrovolјnih vatrogasnih jedinica (PDF)
 7. Pravilnik o tehničkim normativima za instalacije hidrantske mreže za gašenje požara, (Word, PDF)
 8. Pravilnik o tehničkim normativima za bezbednost od požara i eksplozija objekata maloprodaje boca sa tečnim naftnim gasom (Word, PDF)
 9. Pravilnik o vrsti i količini opasnih supstanci na osnovu kojih se sačinjava Plan zaštite od udesa ("Službeni glasnik RS", broj 34 od 17. 05. 2019), (Word, PDF)
 10. Pravilnik o načinu izrade i sadržaju Plana zaštite od udesa ("Službeni glasnik RS", broj 41 od 11. jun 2019), (Word, PDF)
 11. Pravilnik o načinu vođenja Registra privrednih društava i pravnih lica koja rukuju opasnim supstancama ("Službeni glasnik RS", broj 34 od 17. 05. 2019), (Word, PDF)
 12. Pravilnik o načinu izdavanja odobrenja za transport naoružanja i vojne opreme koji nisu opasan teret ("Službeni glasnik RS", broj 52 od 22. jula 2019), (Word, PDF)
 13. Uputstvo o Metodologiji izrade i sadržaju procene rizika od katastrofa i plana zaštite i spasavanja ("Službeni glasnik RS", broj 80 od 08. 11. 2019), (Word, PDF)
 14. Pravilnik o sadržini, načinu uspostavlјanja i održavanja registra rizika od katastrofa ("Službeni glasnik RS", broj 78 od 01. 11. 2019), (Word, PDF)
 15. Pravilnik o uslovima u pogledu materijalno-tehničke i kadrovske opremlјenosti dobrovolјnih vatrogasnih jedinica ("Službeni glasnik RS", br. 90 od 20.12.2019), (Word, PDF)
 16. Pravilnik o uniformi i oznakama civilne zaštite, oznakama funkcija i specijalnosti i ličnoj karti pripadnika civilne zaštite, ("Sl.glasnik RS", br.32 od 16.3.2020, 83 od 10.6.2020), (Word, PDF)
 17. Pravilnik o načinu sprovođenja stručne obuke i polaganja ispita pripadnika dobrovolјnih vatrogasnih jedinica (Word, PDF)
 18. Pravilnik o načinu obučavanja, osposoblјavanja, nastavnim planovima i programima subjekata i snaga sistema smanjenja rizika od katastrofa i upravlјanja vanrednim situacijama (Word, PDF)

7. UPRAVNI POSLOVI

 1. Pravilnik o tehničkom pregledu vozila (Word, PDF)
 2. Pravilnik o utiskivanju identifikacionih oznaka ("Službeni glasnik RS", br.11 od 7.2.2020), (Word, PDF)
 3. Pravilnik o vozačkim dozvolama („Službeni glasnik RS“, br. 73 od 12. 10. 2010, 20 od 22. 03. 2019, 43 od 19. 06. 2019) (Word, PDF)
 4. Pravilnik o ceni obrasca i troškovima tehničke izrade lične karte (Word, PDF)
 5. Pravilnik o registraciji motornih i priklјučnih vozila  (Word, PDF)
 6. Pravilnik o bližim uslovima o sadržaju, načinu prikuplјanja i dostave podataka neophodnih za izradu Centralnog informacionog sistema tehničkih pregleda vozila (Word, PDF)