Dokumenti

Propisi

1. MINISTARSTVO I DIREKCIJA POLICIJE - RADNI ODNOSI, ZAPOSLENI, OVLAŠĆENјA I DR.

 1. Pravilnik o organizaciji budžetskog računovodstva (2020), (Word, PDF)
 2. Uputstvo o organizovanju poslova i načinu rada policije u zajednici, na sektorima i policijskim odelјenjima (2020), (Word, PDF)
 3. Uputstvo o Metodologiji za sprovođenje analize rizika od korupcije u Ministarstvu unutrašnjih poslova, „Službeni glasnik RS‟, broj 94 od 7. decembra 2018. (Word, PDF)
 4. Pravilnik o radnim mestima, odnosno poslovima u Ministarstvu unutrašnjih poslova na kojima se staž osiguranja u efektivnom trajanju računa u uvećanom trajanju, sa Zaključkom Vlade Republike Srbije, (PDF)
 5. Pravilnik o načinu obavljanja pojedinačnih policijskih poslova (Word, PDF)
 6. Pravilnik o načinu polaganja zakletve policijskih službenika ("Službeni glasnik RS", br.4.57/16),  (Word, PDF)
 7. Pravilnik o policijskim ovlašćenjima ("Službeni glasnik RS", broj 41 od 11. 06. 2019), (Word, PDF)
 8. Pravilnik o načinu sprovođenja testa integriteta ("Službeni glasnik RS", broj 39 od 25. maja 2018), (Word, PDF)
 9. Pravilnik o načinu vršenja unutrašnje kontrole ("Službeni glasnik RS", broj 39 od 25. maja 2018), (Word, PDF)
 10. Pravilnik o nagradama i priznanjima u Ministarstvu unutrašnjih poslova ("Službeni glasnik RS", broj 38/18), (Word, PDF)
 11. Pravilnik o načinu ponašanja i ličnom izgledu policijskih službenika i drugih zaposlenih u Ministarstvu unutrašnjih poslova („Službeni glasnik RS”, broj 13/18 od 14. februara 2018. godine), (Word, PDF)
 12. Pravilnik o sprovođenju internog konkursa za popunjavanje radnih mesta policijskih službenika u Ministarstvu unutrašnjih poslova (Word, PDF)
 13. Pravilnik o kompetencijama za zaposlene u Ministarstvu unutrašnjih poslova, (PDF)
 14. Pravilnik o načinu i postupku rada komisija za utvrđivanje nesposobnosti za profesionalno vršenje policijskih poslova ("Službeni glasnik RS", broj 30 od 25. 04. 2019), (Word, PDF)
 15. Pravilnik o kriterijumima i načinu postupanja u pružanju psihološke pomoći i podrške zaposlenima u Ministarstvu unutrašnjih poslova ("Službeni glasnik RS", broj 88 od 15. novembra 2018), (Word, PDF)
 16. Pravilnik o načinu sprovođenja i merama zdravstvene zaštite u Ministarstvu unutrašnjih poslova(Službeni glasnik RS, broj 73 od 28.jula 2017.godine), (Word, PDF);
 17. Pravilnik o Fondu za solidarnu pomoć ("Službeni glasnik RS", broj 49 od 08. 07. 2019), (Word, PDF)
 18. Pravilnik o postupku unutrašnjeg uzbunjivanja u Ministarstvu unutrašnjih poslova,
 19. Pravilnik o načinu polaganja zakletve policijskih službenika ("Službeni glasnik RS", br4.57/16), (Word, PDF);
 20. Pravlinik o načinju oduzimanja i vraćanja zadržanog službenog oružja i municije, službene značke i službene legitimacije ("Službeni glasnik RC" br. 54/17), (Word, PDF);
 21. Pravilnik o pritužbenom postupku u Ministarstvu unutrašnjih poslova ("Službeni glasnik RS", broj 90 od 20. decembra 2019), (Word, PDF);
 22. Pravilnik o načinju postupanja u toku pritužbenog postupka ("Službeni glasnik RS", br. 54/17), (Word, PDF);
 23. Pravilnik o pripravnosti za rad ("Službeni glasnik RS", br.16/17), (Word, PDF);
 24. Direktiva o postupanju Sekretarijata i drugih organizacionih jedinica u postupcima izrade mišljenja o primeni propisa iz delokruga Ministarstva unutrašnjih poslova, (Word, PDF);
 25. Pravilnik o radu i delatnosti policijskih sportskih udruženja, (Word, PDF);
 26. Pravilnik o izgledu i sadržini obrasca Upitnika o identifikacionim podacima (Word, PDF)
 27. Pravilnik o načinu kontrole prijave i promene imovnog stanja u Ministarstvu unutrašnjih poslova (Word,PDF)
 28. Direktiva o izlučivanju bezvrednog registraturskog materijala (Word, PDF)
 29. Lista kategorija registraturskog materijala sa rokovima čuvanja, (PDF)
 30. Pravilnik o metodologiji rada i načinu pristupa podacima i zaštite nacionalnog sistema TETRA, sistema mobilnih radio komunikacija i kritične infrastrukture ("Službeni glasnik RS", broj 55 od 2. avgusta 2019), (Word, PDF)
 31. Pravilnik o uslovima koje treba da ispunjavaju prostorije za zadržavanje lica, "Službeni glasnik RS", broj 34 od 4. maja 2018. (Word, PDF)
 32. Pravilnik o radu saveta za koordinaciju poslova bezbednosti saobraćaja na putevima ("Službeni glasnik RS", br.8 od 31.1.2020), (Word, PDF)
 33. Pravilnik o sadržaju zahteva za izdavanje, načinu izdavanja i oduzimanja, izgledu i sadržaju isprava predviđenih Zakonom o graničnoj kontroli (Word, PDF)

 34. Pravilnik o uniformi i oznakama civilne zaštite, oznakama funkcija i specijalnosti i ličnoj karti pripadnika civilne zaštite (Word, PDF)
 35. Pravilnik o načinu određivanja i pasiviziranja jedinstvenog matičnog broja građana (Word, PDF)
 36. Pravilnik o načinu snimanja na javnom mestu i načinu saopštavanja namere o tom snimanju (Word, PDF)
 37. Pravilnik o radu poverenika i zamenika poverenika civilne zaštite i kriterijumima za njihovo imenovanje (Word, PDF)
 38. Pravilnik o uniformi i oznakama civilne zaštite, oznakama funkcija i specijalnosti i ličnoj karti pripadnika civilne zaštite (Word, PDF)
 39. Uputstvo o načinu korišćenja resursa Nastavnog centra "Makiš" 01 broj 7965/20-2 od 8.12.2020. godine (Word, PDF)
 40. Nastavni plan i program obuka jedinice civilne zaštite opšte namene (PDF)
 41. Nastavni plan i program obuke načelnika štabova za vanredne situacije (PDF)
 42. Nastavni plan i program obuke štabova za vanredne situacije (PDF)
 43. Nastavni plan i program obuke poverenika civilne zaštite (PDF)

2. DRŽAVNA GRANICA

 1. Pravilnik o načinu postupanja granične policije prilikom utvrđivanja i rešavanja graničnog incidenta i povrede državne granice ("Službeni glasnik RS", broj 42 od 1. juna 2018), (Word, PDF)
 2. Pravilnik o izgledu i sadržini obrasca zahteva za izdavanje graničnog odobrenja, graničnog odobrenja i načinu izdavanja graničnog odobrenja ("Službeni glasnik RS", broj 42 od 1. juna 2018), (Word, PDF)
 3. Uputstvo o standardnim operativnim procedurama za profilisanje, pregled i registraciju iregularnih migranata s Programom obuke policijskih službenika, (PDF)
 4. Uputstvo o standardnim operativnim procedurama za sprovođenje zadataka u vršenju mešovitih/zajedničkih patrola duž zajedničke granice sa Mađarskom, Rumunijom i Bugarskom, (PDF)
 5. Pravilnik o izgledu i sadržaju potvrde o ulasku, odnosno izlasku iz Republike Srbije i posebnog lista, (Word, PDF)
 6. Pravilnik o sadržaju, izgledu pečata i načinu unosa podataka o prenosu oružja i municije preko državne granice u putnu ispravu (Word, PDF)
 7. Pravilnik o izgledu i sadržini obrasca i načinu najave i odjave lova uz graničnu liniju (Word, PDF)
 8. Pravilnik o izgledu i sadržaju potvrde o ulasku, odnosno izlasku iz Republike Srbije i posebnog lista. (Word, PDF)
 9. Pravilnik o načinu podnošenja zahteva i izdavanja saglasnosti za uređenje prostora uz državnu granicu (Word, PDF)
 10. Pravilnik o načinu vršenja nadzora državne granice i načinu izdavanja, izgledu i sadržaju akata koje policijski službenici sačinjavaju prilikom obavljanja poslova nadzora državne granice, (Word, PDF)
 11. Pravilnik o izgledu obrasca o odbijanju zahteva za izdavanje vize na graničnom prelazu i o izgledu obrasca o odbijanju zahteva za produženje roka važenja vize, (Word, PDF)
 12. Pravilnik o obliku, sadržini i načinu postavljanja posebnih oznaka, tabli i signalizacije za označavanje blizine državne granice, graničnog prelaza, radnog vremena graničnog prelaza i područja graničnog prelaza, "Sl. glasnik RS", broj 65 od 24. 08. 2018. (Word, PDF)
 13. Pravilnik o sadržaju i izgledu pečata i posebnih oznaka i načinu unosa podataka o ulasku i izlasku i o odbijanju ulaska i izlaska, kao i o drugim podacima od značaja za graničnu proveru u putnu ispravu, "Službeni glasnik RS", broj 105 od 29. 12. 2018. (Word, PDF)
 14. Pravilnik o načinu vršenja graničnih provera i načinu izdavanja, izgledu i sadržaju akata koje policijski službenici sačinjavaju prilikom obavljanja poslova graničnih provera, "Službeni glasnik RS", br. 104/2018 (Word, PDF)
 15. Pravilnik o načinu podnošenja zahteva i postupku izdavanja saglasnosti za izgradnju, postavljanje objekata, promenu njihove namene, kao i postavljanju instalacija, opreme i uređaja na području graničnog prelaza i davanju prethodne saglasnosti za početak radova na području graničnog prelaza, "Službeni glasnik RS", broj 104 od 28. decembra 2018. (Word, PDF)
 16. Pravilnik o sadržaju zahteva za izdavanje, načinu izdavanja i oduzimanja, izgledu i sadržaju isprava predviđenih Zakonom o graničnoj kontroli, "Službeni glasnik RS", broj 104 od 28. decembra 2018. (Word, PDF)

3. POSLOVI STRANACA

 1. Pravilnik o načinu i postupku registracije i izgledu i sadržini potvrde o registraciji stranca koji je izrazio nameru da podnese zahtev za azil („Službeni glasnik Republike Srbije”, broj 42/18),  (Word, PDF)
 2. Pravilnik o sadržini i izgledu obrasca za azil i sadržini i izgledu obrazaca isprava koje se izdaju tražiocu azila i licu kojem je odobren azil ili privremena zaštita („Službeni glasnik Republike Srbije”, broj 42/18), (Word, PDF)
 3. Pravilnik o bližim uslovima za odobrenje privremenog boravka, izgledu zahteva za odobrenje privremenog boravka, izgledu i načinu unošenja nalepnice privremenog boravka u stranu putnu ispravu, (Word, PDF) 3.a Zahtev za odobrenje/produženje privremenog boravka
 4. Pravilnik o  bližim uslovima za odobrenje stalnog nastanjenja, izgledu zahteva za odobrenje  stalnog nastanjenja, izgledu i načinu unošenja nalepnice stalnog nastanjenja u stranu putnu ispravu, (Word, PDF) 4.a  Zahtev za odobrenje stalnog nastanjenja u Republici Srbiji
 5. Pravilnik o izgledu obrasca i postupku izdavanja lične karte za stranca i privremene lične karte za stranca ("Službeni glasnik RS", br. 20 od 22. 03. 2019, 47 od 28. 06. 2019, 76 od 25. 10. 2019), (Word, PDF)
 6. Pravilnik o bližim uslovima i načinu sprovođenja prinudnog udaljenja stranca iz Republike Srbije, (Word, PDF)
 7. Pravilnik o kućnom redu i pravilima boravka u prihvatilištu za strance, (Word, PDF)
 8. Pravilnik o izgledu obrasca o odbijanju ulaska u Republiku Srbiju, o izgledu obrasca o odobrenju ulaska u Republiku Srbiju i načinu unosa podatka o odbijanju ulaska u putnu ispravu stranca, (Word, PDF)
 9. Pravilnik o izledu pečata zabrane ulaska i načinu unošenja zabrane ulaska u stranu putnu ispravu, (Word, PDF)
 10. Pravilnik o izgledu i načinu unošenja obaveznog boravka u putnu ispravu stranca ("Službeni glasnik RS", broj 80 od 24. oktobra 2018), (Word, PDF)
 11. Pravilnik o izgledu obrasca i postupku izdavanja putnog lista za stranca ("Službeni glasnik RS", broj 80 od 24. oktobra 2018), (Word, PDF)
 12. Pravilnik o izgledu obrasca prijave boravišta i načinu prijavljivanja boravišta stranca, adrese stanovanja, promene adrese stanovanja, prijave i odjave prebivališta stranca, ("Službeni glasnik RS", broj 84 od 2. novembra 2018), (Word, PDF)
 13. Pravilnik o bližim uslovima i načinu sprovođenja predloga za izricanje zabrane ulaska stranca i nadzora i kontrole stranca prilikom ulaska i kretanja preko teritorije Republike Srbije, "Službeni glasnik RS", broj 2 od 16.01.2019. (Word, PDF)

4. ORUŽJE I MUNICIJA

 1. Pravilnik o postupku izdavanja, izgledu i sadržini obrazaca i isprava o oružju predviđenih Zakonom o oružju i municiji, (Word, PDF)
 2. Pravilnik o obuci u rukovanju vatrenim oružjem, uslovima za bavljenje popravljanjem i prepravljanjem oružja i prometom oružja i municije, (Word, PDF)
 3. Pravilnik o načinu vođenja i obrascima evidencija o oružju i municiji koje vode nadležni organi, (Word, PDF)
 4. Pravilnik o onesposobljavanju oružja, (Word, PDF)
 5. Pravilnik o prostorno-tehničkim uslovima za bezbedno smeštanje i čuvanje oružja i municije, (Word, PDF)
 6. Pravilnik o utvrđivanju zdravstvene sposobnosti fizičkih lica za držanje i nošenje oružja, (PDF)
 7. Pravilnik o evidencijama koje vode pravna lica i preduzetnici, (Word, PDF)
 8. Pravilnik o postupku davanja oružja na poslugu, (Word, PDF)
 9. Pravilnik o prostorno-tehničkim uslovima za bezbedno smeštanje i čuvanje oružja i municije, (Word, PDF)
 10. Pravilnik o načinu vršenja provera prilikom ispitivanja, obeležavanja, pojedinačnog ispitivanja ili homologacije oružja, kontrole tipa municije, ispitivanja onesposoblјenog oružja i oružja kome je trajno promenjena namena u civilno, kao i izgled oznaka i žigova (Word, PDF)

5. POSLOVI KRIMINALISTIČKE POLICIJE

 1. Pravilnik o načinu i uslovima primene policijskih ovlašćenja prema maloletnim licima  ("Službeni glasnik RS", broj 83 od 27. 11. 2019), (Word, PDF)
 2. Posebni protokol o postupanju službenika u zaštiti maloletnih lica od zlostavljanja i zanemarivanja
 3. Uputstvo o postupanju policijskih službenika prema maloletnim i mlađim punoletnim licima
 4. Pravilnik o kriminalističko-forenzičkoj registraciji, uzimanju drugih uzoraka i kriminalističko-forenzičkim veštačenjem i analizama ("Službeni glasnik RS", br 54/17), (Word, PDF);
 5. Pravilnik o načinu sprovođenja i metodologiji primene poligrafskog ispitivanja ("Službeni glasnik RS", br. 36/17), (Word, PDF);
 6. Pravilnik o načinu rada Nacionalne kontaktne tačke ("Službeni glasnik RS", broj 93 od 26.12.2019), (Word, PDF);

6. ZAŠTITA I SPASAVANјE

 1. Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu visokih objekata od požara, (Word, PDF);
 2. Pravilnik o tehničkim zahtevima bezbednosti od požara spoljnih zidova zgrada, (Word, PDF);
 3. Pravilnik o kriterijumima za izbor kandidata za polaznike kursa za Osnovnu obuku pripadnika VSJ („Službeni glasnik RS“, br. 12 od 22. februara 2019), ( PDF )
 4. Pravilnik o tehničkim normativima za bezbednost od požara i eksplozija postrojenja, (Word, PDF);
 5. Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu industrijskih objekata od požara, (Word, PDF);
 6. Pravilnik o načinu sprovođenja stručne obuke i polaganje ispita pripadnika dobrovolјnih vatrogasnih jedinica (PDF)
 7. Pravilnik o tehničkim normativima za instalacije hidrantske mreže za gašenje požara, (Word, PDF)
 8. Pravilnik o tehničkim normativima za bezbednost od požara i eksplozija objekata maloprodaje boca sa tečnim naftnim gasom ("Službeni glasnik RS", broj 75 od 23. 10. 2019), (Word, PDF)
 9. Pravilnik o vrsti i količini opasnih supstanci na osnovu kojih se sačinjava Plan zaštite od udesa ("Službeni glasnik RS", broj 34 od 17. 05. 2019), (Word, PDF)
 10. Pravilnik o načinu izrade i sadržaju Plana zaštite od udesa ("Službeni glasnik RS", broj 41 od 11. jun 2019), (Word, PDF)
 11. Pravilnik o načinu vođenja Registra privrednih društava i pravnih lica koja rukuju opasnim supstancama ("Službeni glasnik RS", broj 34 od 17. 05. 2019), (Word, PDF)
 12. Pravilnik o načinu izdavanja odobrenja za transport naoružanja i vojne opreme koji nisu opasan teret ("Službeni glasnik RS", broj 52 od 22. jula 2019), (Word, PDF)
 13. Uputstvo o Metodologiji izrade i sadržaju procene rizika od katastrofa i plana zaštite i spasavanja ("Službeni glasnik RS", broj 80 od 08. 11. 2019), (Word, PDF)
 14. Pravilnik o sadržini, načinu uspostavlјanja i održavanja registra rizika od katastrofa ("Službeni glasnik RS", broj 78 od 01. 11. 2019), (Word, PDF)
 15. Pravilnik o uslovima u pogledu materijalno-tehničke i kadrovske opremlјenosti dobrovolјnih vatrogasnih jedinica ("Službeni glasnik RS", br. 90 od 20.12.2019), (Word, PDF)
 16. Pravilnik o uniformi i oznakama civilne zaštite, oznakama funkcija i specijalnosti i ličnoj karti pripadnika civilne zaštite, ("Sl.glasnik RS", br.32 od 16.3.2020, 83 od 10.6.2020), (Word, PDF)
 17. Pravilnik o načinu sprovođenja stručne obuke i polaganja ispita pripadnika dobrovolјnih vatrogasnih jedinica (Word, PDF)
 18. Pravilnik o načinu obučavanja, osposoblјavanja, nastavnim planovima i programima subjekata i snaga sistema smanjenja rizika od katastrofa i upravlјanja vanrednim situacijama (Word, PDF)

7. UPRAVNI POSLOVI

 1. Pravilnik o tehničkom pregledu vozila (Word, PDF)
 2. Pravilnik o utiskivanju identifikacionih oznaka ("Službeni glasnik RS", br.11 od 7.2.2020), (Word, PDF)
 3. Pravilnik o vozačkim dozvolama („Službeni glasnik RS“, br. 73 od 12. 10. 2010, 20 od 22. 03. 2019, 43 od 19. 06. 2019) (Word, PDF)
 4. Pravilnik o ceni obrasca i troškovima tehničke izrade lične karte, „Službeni glasnik RS“, br.9 od 25. januara 2008, 4 od 25. januara 2019. (Word, PDF)
 5. Pravilnik o registraciji motornih i priklјučnih vozila („Službeni glasnik RS“, br. 69 od 24.9.2010, 101 od 29.12.2010, 53 od 20.7.2011, 22 od 23.3.2012, 121 od 24.12.2012, 42 od 23.4.2014, 108 od 10.10.2014, 65 od 24.7.2015, 95 od 20.11.2015, 71 od 21.7.2017, 44 od 8.6.2018 - dr. zakon, 63 od 17.8.2018, 96 od 31.12.2019) (Word, PDF)
 6. Pravilnik o bližim uslovima o sadržaju, načinu prikuplјanja i dostave podataka neophodnih za izradu Centralnog informacionog sistema tehničkih pregleda vozila (Word, PDF)

8. PRIVATNO OBEZBEĐENJE I DETEKTIVSKA DELATNOST

 1. Pravilnik o bližim uslovima za izdavanje ovlašćenja za sprovođenje obuke za vršenje poslova privatnog obezbeđenja i redarske službe,  ("Službeni glasnik RS", broj 15 od 8. marta 2019), (Word, PDF)
 2. Pravilnik o programima i načinu sprovođenja obuke za vršenje poslova privatnog obezbeđenja (Word, PDF), ("Službeniglasnik RS", broj 15/19 od 8. marta 2019)
 3. Pravilnik o boji i sastavnim delovima uniforme službenika obezbeđenja (Word, PDF)
 4. Pravilnik o načinu primene ovlašćenja službenika obezbeđenja ("Službeni glasnik RS", broj 59 od 23. 08. 2019), (Word, PDF)
 5. Pravilnik o stručnom ispitu za vršenje poslova privatnog obezbeđenja i redarske službe ("Službeni glasnik RS", broj 74 od 18. 10. 2019), (Word, PDF)
 6. Pravilnik o sadržini, izgledu i načinu upotrebe legitimacije službenika privatnog obezbeđenja, ("Službeni glasnik RS", br.3 od 15.januara 2016, 30 od 25. aprila 2019), (Word, PDF)
 7. Pravilnik o prestanku važenja Pravilnika o evidencijama iz oblasti detektivske delatnosti, ("Službeni glasnik RS", broj 1/2019), (Word, PDF)
 8. Pravilnik o obuci, osposoblјavanju i stručnom ispitu za vršenje detektivskih poslova, ("Službeni glasnik RS", broj 27 od 12. aprila 2019), (Word, PDF)
 9. Pravilnik o sadržini, izgledu i načinu upotrebe detektivske legitimacije, ("Službeni glasnik RS", br.3 od 15. januara 2016, 30 od 25. aprila 2019), (Word, PDF)
 10. Pravilnik o prostorno-tehničkim uslovima za obavlјanje detektivske delatnosti ("Službeni glasnik RS", broj 37 od 29. 05. 2019), (Word, PDF)
 11. Pravilnik o načinu vršenja poslova tehničke zaštite i korišćenja tehničkih sredstava "Službeni glasnik RS", broj 91 od 24. 12. 2019. (Word, PDF)