Дирекција полиције

Управа за управне послове

УПРАВА ЗА УПРАВНЕ ПОСЛОВЕ је организациона јединица у оквиру Дирекције полиције, у седишту Министарства унутрашњих послова у чијем је делокругу остваривање права грађана која се односе на држављанство, пријаву пребивалишта и боравишта, издавање личних карата, путних исправа, возачких дозвола, регистрације возила и оружја и других питања која утичу на остваривање права грађана. Делатност Управе за управне послове правно је уређена у складу са принципима демократског друштва и уставом загарантованим системом заштите слобода и права грађана.

Управом за управне послове руководи начелник управе, који има заменика и помоћнике.

Управа за управне послове у свом саставу има три одељења и то:

Одељење за држављанство и друге управне послове,
Одељење за путне исправе и
Одељење за регистрацију возила и возачке дозовле.

Одељење за држављанство и друге управне послове у свом саставу има три одсека и то:

Одсек држављанство,
Одсек за личне карте, пребивалиште и друге управне послове и
Одсек за оружје.

  Надлежност Одељења за држављанство и друге управне послове заснована је на чињеници да је држављанство основно право из кога произилази остваривање свих других права као што су право на лична документа, право на здравствену и социјалну заштиту, образовање, као и друга уставом и законима гарантована права. Одељење за држављанство и друге управне послове решавајући по захтевима за стицање и престанак држављанства омогућава остваривање свих права држављана Републике Србије. Такође, кроз вођење евиденција из ове области пријаву пребивалишта и боравишта и издавање личне карте омогућава остваривање и свих других права пред државним и другим органима.

Имајућу у виду да је оружје „опасна ствар“ чијом неконтролисаном употребом  се ствара опасност за животе и здравље људи, ово Одељење, кроз контролу издавања докумената из ове области доприноси општој безбедности грађана.

Одељење за држављанство и друге управне послове обавља следеће послове:

 • Решава као првостепени орган по захтевима за:

- стицање и престанак држављанства Републике Србије, као и захтевима за проверу држављанског статуса,

- давање овлашћења за израду печата у складу са Законом о печату државних и других органа,

-  издавање одобрења правним лицима за набављање аутоматског дугог оружја,

- издавање одобрења за бављење посредовањем у промету оружја и муниције (брокеринг).

 • Решава у другом степену по жалбама на одлуке првостепених органа, односно полицијских управа и станица, као и Градских управа и општина везано за:

- упис чињенице држављанства односно промену података у евиденцији држављана Републике Србије,
- одређивање и поништавање јединственог матичног броја грађана, пријаву пребивалишта и боравишта грађана, пасивизацију адресе пребивалишта и боравишта грађана, послове са личним картама и престанком избегличког статуса,
- набавку и држање оружја.

 • Врши контролно-надзорну делатност везано за:

- вођење евиденција о држављанима Републике Србије надлежних матичних служби које воде евиденцију о држављанима Републике Србије као поверени посао, координира рад ових служби,
издавање извода из матичне књиге југословенских држављана који се издају у надлежним полицијским управама и полицијским станицама,
- издавање личних карата и избегличких легитимација, пријаву пребивалишта и боравишта грађана и одређивање и поништавање јединственог матичног броја грађана од стране полицијских управа и полицијских станица,
- набавку и држање оружја.

 • Даје мишљења и инструкције у циљу законитог и ажурног поступања по пословима држављанства, одређивања и поништавања јединственог матичног броја грађана, пријаве пребивалишта и боравишта грађана, пасивизације адресе пребивалишта и боравишта грађана, личних карата и престанка избегличког статуса, набавке и држања оружја, као и у раду правних лица и предузетника који се баве трговином, посредовањем, поправком и преправком оружја и муниције. 
 • Води евиденцију о држављанима Републике Србије који су држављанство Републике Србије стекли решењима СМУП-а, раније надлежног органа по пословима држављанства, стара се о ажурирању података у  тој евиденцији.
 • Доставља податке из евиденција које води, државним и другим органима, а који су им неопходни за обављање послова из њихове надлежности, у складу са законом.

Одељење за путне исправе у свом саставу има три одсека и то:
Одсек за контролу издавања путних исправа у земљи,
Одсек за контролу издавања путних исправа у дипломатско - конзуларним представништвима и
Одсек за спровођење Споразума о реадмисији.

Надлежност Одељења за путне исправе заснована је на чињеници да је путна исправа Републике Србије докуменат који служи држављанима Републике Србије за прелазак државне границе, ради путовања и боравка у иностранству и за повратак у земљу, чиме је омогућено остваривање уставом загарантованог права слободе кретања и заштита права држављана Републике Србије за време боравка у иностранству.

Одељење за путне исправе обавља следеће послове:

 • Решава у другом степену по жалбама на одлуке првостепених органа, односно полицијских управа и станица у вези послова путних исправа.
 • Обавља послове који се односе на контролу издавања путних исправа Републике Србије у земљи и дипломатско-конзуларним представништвима.
 • Проверава држављански статус и идентитет држављана Републике Србије у поступку издавања путног листа, у дипломатско конзуларним представништвима.
 • Открива и спречава злоупотреба са путним исправама Републике Србије.
 • Доставља информације и податке на захтев иностраних органа у складу са законом.
 • Врши контролно-надзорну и радно-инструктивну делатност.
 • Учествује у изради и практичној примени Споразума о реадмисији са Протоколима.
 • Обавља послове у вези са враћањем лица у складу са Споразумима о реадмисији.
 • Учествује у реинтеграцији повратника у складу са Стратегијом за реинтеграцију повратника, по основу Споразума о реадмисији.
 • Спроводи активности око спречавања злоупотребе безвизног режима.

Одељење за регистрацију возила и возачке дозволе у свом саставу има два одсека и то:
Одсек за регистрацију возила и
Одсек за возаче и возачке дозволе.

Надлежност Одељења за регистрацију возила и возачке дозволе заснована је на чињеници да су моторна возила „опасна ствар“ која, када су у погону, стварају повећану опасност по животе и здравље људи, имовину и околину одакле и јавни интерес да се за њихово коришћење на путевима пропишу безбедносни стандарди како у погледу возила, тако и лица која возилима управљају, одреде органи који утврђују и контролишу постојање тих стандарда и издају дозволе за учествовање возила и возача у саобраћају на путевима а такође и евидентирају возила и возаче којима су издате  дозволе (саобраћајне и возачке дозволе) да учествују у саобраћају.

 Одељење за регистрацију возила и возачке дозволе обавља следеће послове:

 • Решава као првостепени орган по захтевима правних лица овлашћених за вршење техничких прегледа за добијање овлашћења за издавање регистрационих налепница.
 • Решава у другом степену по жалбама изјављеним на одлуке донете у првом степену у подручним полицијским управама и станицама у управним стварима регистрације возила, возачких дозвола, одузимања возачких дозвола због здравствене неспособности возача, упућивања возача на контролни здравствени преглед и одузимања возачких дозвола због несавесног управљања возилима у саобраћају.
 • Врши надзор над применом прописа и обезбеђење прописаних услова и стандарда  за безбедно учествовање возила и возача у саобраћају на путевима.
 • Организује, усклађује, усмерава и врши надзор над обављањем послова регистрације возила, возача и возачких дозвола у подручним полицијским управама и станицама.
 • Даје мишљења о начину решавања конкретних управних ствари и обавезне инструкције о начину поступања и примени прописа у управним стварима из области регистрације возила и возачких дозвола.
 • Врши надзор над законитошћу обављања послова регистрације возила, возача и возачких дозвола у подручним полицијским управама и станицама и налаже мера ради отклањања недостатака у раду.
 • Проверава аутентичност иностране документације о увезеним возилима за која су поднети захтеви за регистрацију, провере аутентичности иностраних возачких дозвола и поступање по захтевима иностраних органа ради провере аутентичности саобраћајних и возачких дозвола издатих у Републици Србији.
 • Доставља замењене иностране возачке дозволе органима који су дозволе издали и обавештава иностране органе о мерама забране управљања моторним возилима изиреченим страним возачима.
 • Утврђује испуњеност услова за издавање регистрационих налепница на овлашћеним техничким прегледима и врши контролу и надзор над обављањем тих поверених послова.
 • Доставља податаке о возилима и возачима по захтевима других државних органа и организација, захтевима Интерпола, полиција других држава,  захтевима за пружање међународне правне помоћи, у складу са законом.

Ради непосредног обављања управних послова, у оквиру подручних полицијских управа и полицијских станица организована је линија рада управних послова која, као првостепени орган, решава по захтевима грађана из надлежности управних послова.

Поред редовних послова, Управа за управне послове ангажована је и на:

 • реализацији  обавеза које произилазе из придруживања Републике Србије Европској унији, а нарочито Поглавља 24 (Правда, слобода, безбедност), потпоглавља "Међународна полицијска сарадња" и Поглавља 14 "Транспортна политика",
 • на развоју електронске управе у Министарству унутрашњих послова,
 • пружању експертске помоћи у поступцима закључивања билатералних споразума из делокруга Управе за управне послове
 • пословима међународне сарадње и одсносима са јавношћу.