Дирекција полиције

Јединица за заштиту

Јединица за заштиту је специјализована организациона јединица Министарства унутрашњих послова која спроводи Програм заштите и обавља друге послове у складу са Законом о Програму заштите учесника у кривичном поступку.

Ступањем на снагу Закона о програму заштите учесника у кривичном поступку, 1.1.2006. године, створени су институционални услови за рад Јединице за заштиту, као специјализоване јединице у оквиру Министарства унутрашњих послова. На овај начин је у Републици Србији законски установљено поступање надлежних органа, у циљу  заштите учесника у кривичном поступку.

У организационом смислу, Јединица за заштиту у свом саставу има: Одељење за оперативне послове, Одељење за оперативно тактичко поступање и безбедносну заштиту и Одељење за оперативну аналитику, подршку и финансије.

Јединица за заштиту у складу са Законом о програму заштите учесника у кривичном поступку пружа заштиту и помоћ учесницима у кривичном поступку и њима блиским лицима, који су услед давања исказа или обавештења значајних за доказивање у кривичном поступку изложени опасности по живот, здравље, физички интегритет, слободу или имовину, а без чијег исказа или обавештења би било  знатно отежано или немогуће доказивање у кривичним поступцима за кривична дела:

 1) против уставног уређења и безбедности;

 2) против човечности и других добара заштићених међународним правом и

 3) организованог криминала.

Јединица за заштиту поступа по захтевима надлежног јавног тужиоца, судије за претходни поступак или председника већа .

У оквиру Програма заштите Јединица за заштиту примењује следеће мере:

1) физичка заштита личности и имовине;

 2) промена пребивалишта или премештање  другу заводску установу;

3) прикривање идентитета и података о власништву;

 4) промена идентитета.

У складу са важећим прописима и међународним уговорима о полицијској сарадњи, Јединица за заштиту обавља послове међународне сарадње и остварује међународну полицијску сарадњу у области заштите учесника у кривичном поступку.