Документи

Каталог збирки података о личности

Централни регистар збирки података, сходно Закону о заштити података о личности је јединствена евиденција збирки података које успостављају сви руковаоци који обрађују податке о личности у Републици Србији, а успоставља га и води Повереник за информације од јавног заначаја и заштиту података о личности.

Сврха Централног регистра је да се свако лице упозна са обрадом података о личности. Централни регистар представља наставак вођења евиденција о обради података о личности, које руковаоци образују на основу изричите обавезе из чл. 48. Закона о заштити података и Уредбе о обрасцу за вођење евиденције и начину вођења евиденције о обради података о личности.

У Централни регистар  уписују се и намере руковаоца да врше обраду података о личности и успостављају збирке података (чл.49.Закона).

 

 

Каталог збирки података о личности