Aktuelno

Nadzor nad radom strelišta koja imaju registrovano oružje

09.05.2023.
MUP

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave za upravne poslove, u skladu sa merama Vlade Republike Srbije o kontroli strelјana, vrše nadzor nad radom strelišta koja imaju registrovano oružje.

Nadzor se vrši u cilјu kontrole:

- Odgovornog lica i zatečenih zaposlenih lica – da li imaju izdata odobrenja za rapoređivanje zaposlenih lica koja dolaze u kontakt sa oružjem (moraju ispunjavati sve uslove iz čl. 11 Zakona o oružju i municiji);

- Prostorno-tehničkih uslova za bezbedan smeštaj i čuvanje oružja – da li je oružje uskladišteno na zakonom propisan način u mestu sedišta pravnog lica, odnosno da li je smešteno u posebnoj prostoriji u metalnim ormarima, kasama, sefovima i trezorima i da li se oružje drži odvojeno od municije;

- Oružja – da li zatečeno oružje odgovara broju i podacima o oružju koji se za to pravno lice vode u evidencijama ovog ministarstva;

- Evidencija o nabavlјenom oružju i osnovnim delovima; nabavlјenoj municiji; o potrošenoj municiji i o zaposlenima – da li se evidencije vode na propisanim obrascima, da li se vode uredno i ažurno i da li se čuvaju trajno, da li se uredno izdaju propisane isprave za prenos oružja i municije;

- Evidencija o licima obučenim za rukovanje vatrenim oružjem i izdatim potvrdama o pohađanju obuke i izdatim uverenjima o obučenosti u rukovanju vatrenim oružjem ukoliko se na strelištu izvodi i obuka u rukovanju vatrenim oružjem.

Takođe, u nadležnosti Sektora za vanredne situacije je izdavanje mišlјenja o ispunjenosti prostorno-tehničkih uslova za bezbedan smeštaj i čuvanje oružja i municije, kao i davanje mišlјenja u vezi sa korišćenjem strelišta.